Home Products Service Contact About
 
 

 

 

 

mib

 

Link...

กรมสรรพากร

สำนักงานประกันสังคม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อบต.คลองสาม

 

 

 

For Member...

Yahoo Mail

Mcorpthai Mail

Hotmail Mail

Free Visits Counter
Tracking Visits 

 

Welcome to our Sampler
 

เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างวัตุดิบ ( Auto Sampling Machine)

 

Truck Sampling Probe

 

เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่าง

 

 • ระบบกึ่งอัตโนมัติ (semi Automatic Grain Sampler)

ทำงานโดยใช้คนควบคุมเครื่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ

สามารถเก็บตัวอย่างได้ 3 ระดับ [บน-กลาง-ล่าง]

 

Sampling probe • ระบบอัตโนมัติ (Full Automatic Grain Sampler)

ทำงานโดยไม่ใช้คนควบคุม มีระบบแสกนชนิดรถบรรทุก และทำงานเอง

โดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดได้ว่าต้องการการสุ่มกี่

จุดในกระบะรถบรรทุก

ทำให้ใช้ระยะเวลาน้อย และ เก็บได้ทุกตำแหน่งโดยไม่มีจุดบอด

หรือสามารถออกแบบให้เป็นการบังคับแบบ Manual ได้

โดยใช้คนเป็นผู้บังคับ

โดยมีการเลือกตำแหน่งของการสุ่มเก็บตัวอย่างได้ในแนวแกน X-Y-Z

โดยการควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือคนบังคับ

 

Gantry Robot

เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างมันเส้น

เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างมันเส้น

TPSK CASSAVA Auto Sampling Probe

------------------------

เครื่องและผลิตภัณฑ์ที่ทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่น

 • เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดข้าวโพด

 • เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างรำ

 • เครื่องสุ่มเก็บตัุวอย่างเมล็ดข้าวโพดและรำโดยรวมการสุ่มอยู่ในเครื่องตัวเดียวกัน โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการสุ่มรำหรือข้าวโพด

 • เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างมันเส้น--------> HOTTTT!!!!!

 • เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก หรือ ข้าวสาร

 • เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างจากกระสอบ หรือ BIGBAG

 • เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างถ่านหิน

 

Facebook : Auto Sampling Machine เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่าง

Inline Automatic Sample

 

เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในระบบท่อ ในสายการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็น

เมล็ด เป็นผง อาหารสัตว์ น้ำตาลทราย น้ำเชื่อม เป็นต้น โดยเก็บในระบบอัตโนมัติ

 

 

inline Automatic Sampler

 

เครื่องและผลิตภัณฑ์ที่ทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่น

 • เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาลทราย (Sugar Sampler)

 

 • เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเชื่อม (Syrup Sampler)

 

หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากรถบรรทุก สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

อุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมอาหาร หรือประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามต้องการ ออกแบบ สร้าง

โดยคนไทย ราคาคนไทย แต่มาตรฐานโลก

รับดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง

แก้ไขและให้คำปรึกษาเครื่องสุ่มเก็บตัวอย่าง

สำหรับข้าวโพด รำ มันเส้น และวัตถุดิบอื่นๆ

การพัฒนา ออกแบบ สร้างเครื่องสุ่ม สำหรับทุกๆผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ

รวมถึงกระบวนการการตรวจสอบ ระบบอัตโนมัติต่างๆ


Facebook : Auto Sampling Machine เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่าง